5747-7139-ico-wu.jpg

Zasady zamawiania pieczątek szkolnych

Szkoła, zarówno państwowa jak i prywatna, jest instytucją publiczną, w której przez wiele długich lat kształcą się, zdobywają niezbędną wiedzę oraz nowe umiejętności i doświadczenia kolejne pokolenia dzieci i młodzieży. Działalność szkoły nie ogranicza się jednak wyłącznie do przekazywania uczniom informacji z różnych dziedzin życia, ale również wiąże się ściśle z prowadzeniem szczegółowej, niezwykle istotnej dokumentacji, wypełnianiem i wydawaniem świadectw, potwierdzających ukończenie nauki z pozytywnym wynikiem w danej placówce.

piecz

Podmioty uprawnione

Legitymacja lub świadectwo szkolne niewątpliwie należą do ważnych, wręcz urzędowych dokumentów, których autentyczność potwierdza pieczęć urzędowa, zwana potocznie pieczątką szkolną. Wygląd, wielkość, wymiary, sposób zamawiania, wykorzystywania, a przede wszystkim przechowania  pieczątek szkolnych regulują powszechne przepisy prawa, dzięki czemu jest praktycznie nie do podrobienia. Zgodnie z prawem zawiera pośrodku wizerunek orła, znajdującego się obecnie w godle państwa polskiego. Jedynym podmiotem uprawnionym do wykonania pieczątki szkolnej jest obecnie Mennica Polska, do której za pośrednictwem organów prowadzących szkołę lub odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego takich jak: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta powiatu, a nawet minister, wysyłane jest zamówienie w formie pisemnej drogą pocztową. Organy prowadzące placówkę oświatową oraz określone jednostki samorządu terytorialnego podejmują ostateczną decyzję o celowości, potrzebie zamówienia pieczątek szkolnych jak i ich niezbędnej ilości do wykorzystania w codziennej pracy placówki.

Wymogi formalne

Treść pisma, na podstawie którego właściwe organy mogą zamawiać pieczątki szkolne również ściśle określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, stąd też Mennica Polska nie przewiduje możliwości zastosowania jakichkolwiek wyjątków. Pismo z prośbą o wydanie pieczęci, skierowane do Mennicy Polskie musi zawierać takie elementy jak: średnica czyli wielkość i treść pieczątki szkolnej zgodna ze statutem określonej szkoły oraz  dane płatnika: adres i NIP. Dokument powinien być podpisany przez kierownika jednostki, która zamawia pieczątki szkolne lub wyznaczonego przez niego pracownika. Dodatkowo w piśmie, wysyłanym do Mennicy Polskiej powinna znaleźć się takie informacje dotyczące osoby upoważnionej do odbioru pieczęci jak: imię, nazwisko oraz numer legitymacji pracowniczej, ewentualnie adres, na który pieczątki szkolne mają być wysłane w formie listu poleconego..

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.